www.myanmarlibraryassociation.org © 2022

Welcome to Myanmar Library Association

October, 2021

Download File

ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိစာကြည့်တိုက်မှူး

November, 2020

Download File

အဆင်မြင့်စာကြည့်တိုက်ပညာနှင့် စာကြည့်တိုက်နည်းပညာ သင်တန်း ၁/၂၀၂၁”

November, 2020

Download File

အဆင်မြင့်စာကြည့်တိုက်ပညာနှင့် စာကြည့်တိုက်နည်းပညာ သင်တန်း ၁/၂၀၂၁”

June, 2020

Download File

SLiMS MLA Version

May, 2020

Download File

စာကြည့်တိုက်များအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများနှင့် လက်အိတ်အသုံးပြုခြင်းကျင့်ဝတ်


«1234»
Myanmar Library Association © 2022